26. maja, 2023

NAKUPI ENERGENTOV ZA LETO 2023

Običajno se z dejavnostmi nakupa električne energije ukvarjamo že od pomladi za energijo v naslednjem letu. Pa ne samo za naslednje leto. Električno energijo in zemeljski plin je smotrno kupovati za več let naprej. Tako ujamemo najugodnejše trenutke na …

Piše:

Običajno se z dejavnostmi nakupa električne energije ukvarjamo že od pomladi za energijo v naslednjem letu. Pa ne samo za naslednje leto. Električno energijo in zemeljski plin je smotrno kupovati za več let naprej. Tako ujamemo najugodnejše trenutke na trgih, najnižje cene torej. Leta 2022 je bilo glede tega resnično posebno. Zagotovo je na to najbolj vplivala vojna v Ukrajini, posledično tudi nestanovitnost dobave zemeljskega plina iz Rusije, kar je povzročilo pregrevanje tudi vseh ostalih trgov energije. Kot že rečeno, nakupe energentov za takšne odjemalce, kot je cona Tezno, je smotrno izvajati v večjih korakih. V letu 2022 teh trenutkov, ko bi takšne nakupe razumsko in verodostojno lahko izvedli, preprosto ni bilo. Prav nasprotno, proti koncu leta 2022 so bile razmere toliko kaotične, da so bili energetski posli za cono Tezno za leto 2023 sklenjeni šele v drugi polovici decembra 2022. Cene na trgih so bile sicer že nižje od nedoumljivo visokih v avgustu in septembru 2022, vendar še vedno na nevarno visokih ravneh. Ta, ne preveč obetajoča slika za leto 2023 se je za večino odjemalcev v coni Tezno bistveno spremenila z uredbo Vlade Republike Slovenije na predzadnji dan leta 2022, ko je vlada omejila prodajne cene dobaviteljev električne energije v Sloveniji. S tako imenovano kapico na ceno električne energije smo tudi v coni Tezno prišli do cenovne ravni, ki zagotavlja relativno zdržnost pri stroških za električno energijo.

Začasno in pod posebnimi pogoji, od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023, je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za električno energijo brez vključenega DDV-ja, za dobavo električne energije za mikro, mala in srednja podjetja:

  • za višjo dnevno tarifno postavko (VT) znaša 0,21700 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko (MT) znaša 0,15550 EUR/kWh,
  • za enotno tarifno postavko (ET) znaša 0,19500 EUR/kWh.

Cene veljajo le za omejeno količino električne energije (za 90 % pretekle porabe), s čimer so odjemalci spodbujeni k varčevanju, saj je dobavitelj končnemu odjemalcu električno energijo, ki presega to količino, dolžan ponuditi po tržni ceni.

Poleg kapice na električno energijo v letu 2023 v Sloveniji velja še drugi ukrep Vlade Republike Slovenije za regulacijo prodajnih cen. Zamejitev cene električne energije za male poslovne odjemalce je postavila najvišjo dovoljeno ceno za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW in s skupno priključno močjo vseh merilnih mest enako ali manjšo od 86 kW, ki niso gospodinjski odjemalci:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh,

– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh,

– za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh

in podobno za nekatere javne zavode:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,

– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,

– za enotno dnevno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nekatere javne zavode znaša 0,095 EUR/kWh, v veljavi bo do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Tu je še tretji veljavni ukrep, Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki ga je pripravila Vlada RS v sodelovanju z gospodarstvom. Pomoč gospodarstvu za leto 2023 vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest in ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena vrednost ukrepov za gospodarstvo je 1,2 milijarde evrov.

Vlada bo upravičencem subvencionirala plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023.

Upravičenci bodo lahko zaprosili za pomoč v višini med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov, in sicer nad 1,5-kratnikom dviga cen elektrike, zemeljskega plina in tehnološke pare v letu 2023 – primerjava cene se bo izračunavala glede na povprečno ceno v letu 2021. Z namenom, da se z ukrepom pomaga najbolj prizadetim podjetjem, je bila omejena najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v letu 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja. To je 510 EUR na MWh pri elektriki in 160 EUR na MWh pri zemeljskem plinu. Hkrati je bila določena najnižja cena na enoto energenta v letu 2023, in sicer 150 EUR na MWh pri elektriki in 79 EUR na MWh pri zemeljskem plinu.

Izplačana pomoč bo lahko največ do ocenjene vrednosti pomoči v vlogi. Če bo imelo podjetje nižje dejanske stroške, kot je dobilo med letom izplačano pomoč, bo moralo razliko vrniti v proračun.

Za velika podjetja, velike uporabnike energije v Sloveniji še vedno ni nobenih blažilnih ukrepov, kar morda v Sloveniji predstavlja tudi težavo. Na srečo takšnih podjetij v coni Tezno ni.

Sredi aprila 2023 je Vlada Republike Slovenije podaljšala veljavnost vseh začasnih ukrepov za blaženje visokih cen energije, ki še veljajo v letu 2023, do konca leta, kar smo tudi omenili v opisu ukrepov. Že danes napoveduje, da se za leto 2024 ne predvidevajo podobni ukrepi zaradi izjemno visokih povišanj cen energentov. Namreč, razmere naj bi bile že dovolj obvladljive in bi tržne zakonitosti na energetskih borzah morale zadostovati za obvladovanje uravnoteženih cen.

Skupaj je Vlada Republike Slovenije v zvezi z blaženjem visokih cen energentov v letih 2022 in 2023 sprejela devet različnih ukrepov ter kar nekaj popravkov in dopolnitev le-teh. Ti dve leti sta torej tudi v pogledu izdaje energetske regulative rekordni.

SONČNE ELEKTRARNE V CONI TEZNO

Zaradi obvladovanja visokih cen na področju električne energije je bil konec leta 2022 sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE). Opredeljuje nujne ukrepe za zajezitev visokih stroškov energije in energentov, za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, za poenostavitev pomoči za nove investicije v obnovljive vire energije in za omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

Vlada je sprejela spremembo ZNPOVCE-A. Nov predlog zakona omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov samo na proizvajalce električne energije. Ob tem zakon znižuje mejo s sedanjih 180 €/kWh na 160 €/kWh. Natančneje določa tudi zavezance za plačilo presežnih tržnih prihodkov, in sicer so to proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav večja od 100 kW. Tudi rok veljavnosti ukrepa je s to spremembo zakona omejen na obdobje od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023.

Ne glede na to ali pa prav zaradi tega se v coni Tezno pospešeno razvija dejavnost proizvodnje električne energije s sončnimi elektrarnami. Nekaj podatkov o že instaliranih zmogljivostih, predvidevanjih do konca leta 2023 in izkazanem interesu za naprej predstavljamo v naslednji tabeli:

MW
Instalirano v coni Tezno: 2,14
Pripravljeno za instalacijo v letu 2023: 2,65
Izkazan interes za prihodnje leto: 7,23
Skupaj registriran potencial v coni Tezno: 12,01

V obratovanju je osem sončnih elektrarn skupne moči 2,14 MW in hranilnik el. energije 15 kW.

Pridobljena so soglasja za priključitev za dodatnih pet elektrarn skupne moči 2,65 MW, ki se pripravljajo za instalacijo v letu 2023.

Izražen je interes za investicijo za še 20 sončnih elektrarn oziroma dodatnih 7,23 MW, kar pomeni, da je skupni registrirani potencial v coni Tezno 12,02 MW.

Zgolj nameščanje sončnih panelov na strehe ni dovolj za uspešno zagotavljanje zadostne količine električne energije po zagotovljenih cenah. Razviti je treba sistem upravljanja s to energijo. Zato v Zavodu PPC Tezno v letu 2023 načrtujemo pospešeno opremljanje merilnikov za potrebe novega standarda komunikacije. To je zahteva, ki jo prinaša načrtovano upravljanje z energijo v realnem času, kar je v bistvu osnovna pridobitev organiziranja odjema in dobave v sklopu energetske skupnosti cone Tezno. Za organizacijo podatkov in beleženje prevzetih in predanih količin se bo Zavod PPC Tezno, kot organizator energetske skupnosti, opremil z zanesljivim orodjem, ki bo kompatibilno s primerljivimi aplikacijami ponudnikov in odjemalcev energije tudi zunaj cone Tezno. Potrebno opremo bomo, skladno z našimi načrti, zagotovili v letu 2023. To leto bomo tudi ustvarili pogoje za ustanovitev energetske skupnosti. Šele v okviru energetske skupnosti se bodo lahko izrazile vse koristi lastne proizvodnje električne energije. Poleg zagotovitve obvladljive lastne cene bo omogočeno tudi prilagajanje odjema in proizvodnje novim tarifnim razmeram, ki se načrtujejo od leta 2024 naprej. Z uveljavitvijo in s sposobnostjo prilagajanja, vstopanja na trg prožnosti in izogibanja dragim tarifam omrežninskega cenika in konicam odjema in proizvodnje si bomo v coni Tezno zagotovili energetsko vzdržno in stabilno poslovno okolje.

S pogledom smo usmerjeni v prihajajoča leta, zlasti 2024 in 2025, s ciljem zagotoviti zanesljivo in cenovno ugodno energijo. Razmere se spreminjajo tako rekoč pred očmi. Večina tistega, kar je včeraj veljalo kot zapovedano, bo jutri napaka. Za zmanjševanje tveganj bo treba ubrati drugačno pot in energijo zagotoviti z modeli, ki bodo delno sloneli na sprotnih trgih in delno na terminskih zakupih. Nezanemarljiv del energije lahko pričakujemo tudi iz fotovoltaike, ki je trenutno v razcvetu in bo očitno tudi v coni Tezno odigrala pomembno vlogo. Energetski trg je še vedno izredno občutljiv in se odziva na najmanjše dražljaje. Zgodovina nas uči, da po potresu sledijo popotresni sunki, ki z močjo ostajajo v senci prvega. Podobno se predvideva, da se takšen cenovni izbruh, ki smo ga bili deležni avgusta lani, ne bo ponovil kmalu. Prav v človeškem čustvenem vedenju lahko iščemo razloge za takšno dogajanje. V negotovih situacijah se človek nagonsko odzove, torej nepremišljeno in v strahu. Spomnimo se prvega vala pandemije koronavirusne bolezni covid-19, ki je v primerjavi s kasnejšimi vsaj po številkah bil zanemarljiv, naš odziv nanj pa najmočnejši.

Čeprav se nakup energije za nekaj let vnaprej trenutno zdi najrazumnejši, tudi ta poteza ni brez tveganj. Ne vemo vnaprej, ali so trenutni cenovni okvirji in okvirji, v katerih se bomo gibali v naslednjih letih, realni in bi bil zakup za tri leta naprej dobra ali slaba poslovna odločitev. Namreč, zgodi se lahko, da z zgodnjim nakupom podaljšamo trajanje cenovnih ravni, za katere se kasneje izkaže, da so previsoki, da bodo sprotne cene takrat precej nižje. Edino primerjavo lahko vlečemo iz preteklosti, ki je turbulentna kot le kaj. Trenutna konkurenčnost je vsaj na ravni dobave energije raztresena, kot je raztresen trg energentov, in to obnašanje ima vse lastnosti vojne. Kaotičnost, neusmiljenost, propad in tudi vojne dobičkarje. Nekateri igralci so iz te energetske vojne že izpadli, cenovna ihta jim je spodnesla noge.

Skleniti leto 2022 ni bilo lahko. Ob pregledu preteklega leta, ob opazovanju svojih odzivov na dejstva, ki so nastopala na trgu, lahko z gotovostjo trdimo, da smo uspeli. Odjemalce znotraj cone Tezno smo obvarovali pred najvišjimi cenovnimi skoki. Tako bo tudi od zdaj. Zavod PPC Tezno se bo še dalje trudil nemoteno zagotavljati energijo in z odjemalci voditi cenovno prijazno politiko.