20. oktobra, 2021

V pripravi je občinska turistična strategija do leta 2027

Mestna občina Maribor je začela pripravljati Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027. Pripravo vodi in usmerja Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Dobiti želimo ciljno usmerjen doku …

Piše: Lidija Ferk, Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je začela pripravljati Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027. Pripravo vodi in usmerja Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Dobiti želimo ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma in razvoj blagovne znamke turistične destinacije Maribor.

Strategija se bo nanašala na zaokroženo turistično območje turistične destinacije Maribor (Mestna občina Maribor), z vidika komplementarnih turističnih produktov pa tudi na druga območja Podravske regije. Vsa uspešna preoblikovanja mest in regij so se začela z močno in jasno vizijo, ki so jo soustvarili najpomembnejši deležniki mesta in okolice, zato je vizija Maribora in regije eden izmed ključnih korakov pri pripravi strategije.

Priprava strateškega dokumenta bo ob pripravi vizije zajemala tudi analizo stanja, oblikovanje blagovne znamke in znotraj strategije oblikovanje ukrepov z akcijskim načrtom. Za pripravo analize bomo izvedli vrsto anket, s katerimi bomo izmerili zadovoljstvo s stanjem turizma med obiskovalci, prebivalci in ključnimi deležniki v turizmu. Sledili bodo forumi in intervjuji s strokovnjaki za pripravo vizije in blagovne znamke ter fokusne skupine (vezane na kulturo, šport, turistično gospodarstvo ter znanje in kompetence). Z njihovo pomočjo bomo lažje zastavili cilje, modele razvoja, trženja in upravljanja turistične destinacije ter poslovni model povezovanja ponudnikov storitev, s tem tudi pripravo akcijskega načrta, s katerim bomo udejanjali načrt razvoja in trženja ponudbe turistične destinacije Maribor.

Občina je svoje občane povabila, naj se vključijo v oblikovanje strategije; mnenje lahko sporočijo v anketi, ki je objavljena na spletni strani RRA Podravje – Maribor (rra-podravje.si).

Strategija bo predvidoma končana v novembru 2021. Ključni deležniki pri njeni pripravi in uporabi so Zavod za turizem Maribor, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Mestna občina Maribor s pristojnimi uradi, organizacije in ustvarjalci na področju kulture, nevladne organizacije s področja kulture in samostojni kulturniki, organizacije na področju športa, turistično gospodarstvo ter turistična društva in združenja, izobraževalne organizacije ter seveda občani in občanke Maribora.