20. oktobra, 2021

Preventivno finančno prestrukturiranje

Zahtevne gospodarske razmere, kot je tudi obdobje epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, lahko tudi sicer zdravim podjetjem povzročijo težave v zagotavljanju likvidnosti, donosnosti, kapitalske ustreznosti tako, da se v skrajnem primeru srečajo s tv …

Piše: Marko Wolf, finančni svetovalec pri Targo finance d. o. o.

Zahtevne gospodarske razmere, kot je tudi obdobje epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, lahko tudi sicer zdravim podjetjem povzročijo težave v zagotavljanju likvidnosti, donosnosti, kapitalske ustreznosti tako, da se v skrajnem primeru srečajo s tveganjem insolventnosti.

Poslovna prestrukturiranja

O poslovnem prestrukturiranju je govora predvsem takrat, ko se lastnik podjetja zaradi osredotočanja na osnovno dejavnost podjetja odloči odprodati manj pomembne dejavnosti, ki so jih izvajali v dobrih gospodarskih razmerah, a sedaj morda to predstavlja dodatno breme v podjetju. Poslovno prestrukturiranje je sicer pogosto pri spremembah na trgih, ko se mora podjetje prilagoditi bodisi zaradi spremenjenih poslovnih modelov, zvišanja vhodnih cen, sprememb strukture in nakupne moči kupcev, potreb po uporabi drugačnih tehnologij, širitve bodisi povezovanja s strateškimi partnerji in številnih drugih dejavnikov.

Prodaja določene dejavnosti podjetja ima lahko vzroke tudi v neprimerni finančni kondiciji podjetja in je lahko tudi posledica finančnega prestrukturiranja. Prestrukturiranje se lahko izvede s prodajo sredstev podjetij, lastniških deležev ali na primer celotnih hčerinskih družb.

Finančno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje je proces, ki običajno pomeni delno ali popolno prestrukturiranje svojih finančnih obveznosti. Ta postopek omogoča podjetjem, da glede na svoje stanje in potrebe pridobijo dovolj časa in sredstev, da svoje obveznosti poravnajo v rokih. Z uporabo finančnega prestrukturiranja lahko marsikatera družba preživi v negotovih časih in dobi priložnost, da ponovno okrepi poslovanje v svoji glavni dejavnosti ter se osredotoči na svoje poslovno okolje in ne toliko na finančno področje. Poznamo »predpisane« postopke finančnega prestrukturiranja, med katere spadata npr. stečaj in prisilna poravnava. Podjetje lahko, preden nastopi tako kritična situacija, izvede tudi t. i. preventivno prestrukturiranje.

Preventivno prestrukturiranje

Preventivno prestrukturiranje je postopek, ki se uvede z namenom, da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen, omogoči, da na temelju sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvede ustrezne ukrepe prestrukturiranja in druge potrebne ukrepe, vse z namenom, da odpravi vzroke, zaradi katerih bi lahko postal insolventen.

Za preventivno prestrukturiranje je značilno to, da je takšno prestrukturiranje mogoče izvesti že v predhodnem obdobju, ko insolventnost še ni nastopila. Tako tudi morebitni neuspeli poskus preventivnega prestrukturiranja ne vodi nujno v prisilno poravnavo in kasneje stečaj, kar pomeni, da insolventni dolžnik pri vložitvi predloga za izvedbo postopka ni po nepotrebnem obremenjen s posledicami neuspelega poskusa izpeljave preventivnega prestrukturiranja. Prav tako ne pomeni nujno, da neugoden razplet preventivnega prestrukturiranja samodejno sproži stečaj podjetja, tako kot je to v primeru prisilne poravnave (z izjemo poenostavljene prisilne poravnave).

Ena izmed pomembnejših lastnosti preventivnega prestrukturiranja je, da postopek izvaja poslovodstvo pod posrednim nadzorom upnikov, kar ni enako kot v prisilni poravnavi, kjer postopek poteka pod neposrednim nadzorom upravitelja prisilne poravnave, ki ga imenuje sodišče.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je dovoljeno voditi samo nad veliko, srednjo ali majhno družbo. Financiranje mikro družb je praviloma urejeno s poslovnim odnosom do majhnega števila finančnih institucij, zaradi tega posledično za sklenitev morebitnega sporazuma o finančnem prestrukturiranju te družbe niso potrebna obsežnejša pogajanja z večjim številom predstavnikov teh finančnih institucij. Hkrati lahko mikro družba izvede finančno prestrukturiranje po preprostejšem postopku, in sicer po postopku poenostavljene prisilne poravnave.

Omenimo še to, da so predmet prisilnega prestrukturiranja lahko le finančne terjatve, vzpostavljene do dolžnika. Nezavarovane finančne terjatve je možno prisilno prestrukturirati z njihovim zmanjšanjem oziroma odložitvijo njihove dospelosti. Zavarovane finančne terjatve je dovoljeno prisilno prestrukturirati samo z odložitvijo njihove dospelosti oziroma spremembo obrestnih mer.

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek preventivnega prestrukturiranja se lahko začne, če dolžnik še ni postal insolventen in je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen. Domneva se, da obstaja ta razlog, če z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja soglašajo upniki, ki so imetniki finančnih terjatev do dolžnika, ki skupaj dosegajo 30 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev do dolžnika.

Predhodni postopek preventivnega prestrukturiranja

V predhodnem postopku sodišče odloča o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja. Posebnost je ta, da lahko predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja vloži samo dolžnik.

Dolžnik mora v predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja izkazati upravičen razlog za izvedbo tega postopka tako, da predlogu priloži notarsko overjene izjave upnikov, ki so imetniki finančnih terjatev do dolžnika, ki skupaj dosegajo 30 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev do dolžnika, da soglašajo z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja. Predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja je treba priložiti osnovni seznam vseh finančnih terjatev in revizorjevo poročilo o pregledu tega seznama.

Začetek postopka preventivnega prestrukturiranja učinkuje samo za finančne terjatve do dolžnika, za katere nastanejo naslednje posledice:

  • po začetku postopka preventivnega prestrukturiranja proti dolžniku ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi ali zavarovanju,
  • postopki izvršbe ali zavarovanja, ki so v teku, se prekinejo,
  • zastaranje finančnih terjatev se zadrži,
  • dolžnik ni v zamudi s plačilom glavnice zavarovane terjatve (moratorij glavnice).

Glavni postopek preventivnega prestrukturiranja

V glavnem postopku sodišče odloča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju. Za veljavnost sporazuma o finančnem prestrukturiranju je potrebno soglasje naslednjih:

  • dolžnika,
  • upnikov, katerih skupni znesek nezavarovanih finančnih terjatev je najmanj 75 odstotkov vsote vseh nezavarovanih finančnih terjatev, in
  • upnikov, katerih skupni znesek zavarovanih finančnih terjatev je najmanj 75 odstotkov vsote vseh zavarovanih finančnih terjatev.

Sporazum lahko sicer kot dodaten pogoj za njegovo uveljavitev določa enega ali več dodatnih pogojev v skladu z ZFPPIPP.

Zaključek postopka preventivnega prestrukturiranja

Celotni namen izpeljave postopka preventivnega prestrukturiranja na koncu je, da tak postopek omogoči premostitev trenutnih težav ter preživetje in razvoj podjetij, ki so v osnovi zdrava, vendar njihova zadolženost trenutno časovno in strukturno presega realne zmožnosti poplačila finančnih obveznosti, ki so si jih nadela v nekoliko drugačnih časih in okoliščinah, kot so sedanje.