20. oktobra, 2021

Energija sonca je praktično neusahljiv vir obnovljive energije

Zavod PPC Tezno načrtuje izgradnjo sončne elektrarne, ki bo služila predvsem kot pilotski projekt za usklajevanje vseh deležnikov platforme CT energetska skupnost OVE. V Sloveniji in Evropski uniji rastejo zahteve po izbiri trajnostnih in obnovljivih v …

Piše: M.V.

Zavod PPC Tezno načrtuje izgradnjo sončne elektrarne, ki bo služila predvsem kot pilotski projekt za usklajevanje vseh deležnikov platforme CT energetska skupnost OVE.

V Sloveniji in Evropski uniji rastejo zahteve po izbiri trajnostnih in obnovljivih virov energije, ki bi v naslednjih letih pripomogli k ohranjanju kakovosti zraka in ohranitvi narave. Energetska učinkovitost in samozadostnost sta ključni in sta navsezadnje pomembni za ohranjanje naravnih virov in kakovosti življenja.

Cona Tezno je ena izmed redkih, če ne edina poslovno-industrijska cona v Sloveniji, ki že ima vpeljano pilotno okolje za inteligentne naprave. Opremljena je še z brezplačnim brezžičnim spletnim omrežjem, s čimer so postavljeni temelji za hitrejši razvoj digitalnih rešitev. Vse to želimo v prihodnje nadgraditi ter strankam in kupcem omogočiti delovanje v inovativnem in tehnološko naprednem okolju. Cona Tezno bo postala središče uporabe, uresničitve tehničnih rešitev na področju obnovljivih virov energije (OVE).

 Pripravljamo tako imenovano CT energetsko skupnost OVE

V Coni Tezno si prizadevamo za ohranjanje stabilnega elektroenergetskega sistema in varnost dobave električne energije, pri čemer je in vse bolj bo pomembno, da sta proizvodnja in poraba električne energije uravnoteženi. Izkoriščanje/uporaba hranilnikov električne energije ima pomembno vlogo pri prehodu na ogljično nevtralno družbo in ima velik vpliv na izboljšanje energetske učinkovitosti elektroenergetskih sistemov. Hranilniki električne energije so postali nepogrešljiv del integracije obnovljivih virov energije v energetskih sistemih.

Sončne elektrarne zagotavljajo električno energijo brez ustvarjanja toplogrednih plinov, imajo nizke obratovalne stroške in potrebujejo le malo vzdrževanja. Njihovo delovanje je nemoteče in okolju prijazno. Namestitev fotonapetostnih panelov ne zahteva velikih posegov v okolje ter dolgotrajnih in obsežnejših gradbenih del. Skladno z zastavljenimi cilji k prehodu na ogljično nevtralno družbo je samoumevno, da si prizadevamo k povečanju proizvodnje vseh vrst energije iz obnovljivih virov. Razvoj in povečevanje proizvodnih kapacitet sončnih elektrarn bosta v Coni Tezno v prihodnjih letnih pomembna dejavnika energetskega in gospodarskega razvoja. Glede na razpoložljive strešne površine se v prihodnosti načrtuje sukcesivna izgradnja več sončnih elektrarn, vezanih na interno omrežje Cone Tezno.

slika1:Napoved rasti sončnih elektrarn v Sloveniji do leta 2025 (vir: http://pv.fe.uni-lj.si/SEvSLO.aspx)

MFE ZPPCT-1 kot pilotski projekt

Zavod PPC Tezno načrtuje izgradnjo sončne elektrarne, ki bo služila predvsem kot pilotski projekt za usklajevanje vseh deležnikov platforme CT energetska skupnost OVE. Projekt izvedbe manjše sončne elektrarne, imenovane MFE ZPPCT-1, v kombinaciji z uporabo hranilnikov električne energije, v Coni Tezno predstavlja razvojna izhodišča za oskrbo cone z električno energijo.

Spremljanje proizvodnje in odjema električne energije, prilagajanje odjema električne energije s pomočjo hranilnikov in razvoj novih poslovnih modelov upravljanja, proizvodnje in prodaje električne energije v Coni Tezno so glavni cilji projekta. Cilj investicije je tudi prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa in k povečanju uporabe obnovljivih virov energije. Priključitev elektrarne je predvidena s samostojnim vodom neposredno na izvod priključno-merilnega mesta (PMO) po shemi PS.2.

Zardi poenostavitve in posledično hitrejše realizacije projektov se bodo sončne elektrarne gradile skladno z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20). Uredba določa vrste, velikost in pogoje za montažo in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE ali SPTE, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.

 

slika2: Nameščeni fotonapetostni paneli (foto: Milan Novak)

 

Pridružite se

Zavod PPC Tezno torej vabi k soustvarjanju platforme CT energetska skupnost OVE. Vabljeni ste lastniki zemljišč, stavb za postavitev sončnih elektrarn, lastniki prostorov za akumulacijske enote, potencialni odjemalci na ta način proizvedene zelene energije, investitorji v OVE, ki bodo, ne glede na lokacijo v Coni Tezno, lahko dostopali do te energije iz katere koli v Coni Tezno postavljene enote. Vabljeni ste izvajalci sistemov OVE, ki lahko s svojimi že pridobljenimi izkušnjami iz prejšnjih projektov prispevate k optimalno zastavljenim tehničnim rešitvam.

Projekte v okviru CT energetska skupnost OVE spremlja vodja energetike v Zavodu PPC Tezno Milan Novak. Za vse informacije v zvezi z investiranjem v OVE v Coni Tezno vam je na voljo na milan.novak@conatezno.si, po telefonu 02 460 1 305 ali na mobilni številki 041 695 153.