23. marca, 2021

MRA JE POSTALA RRA PODRAVJE – MARIBOR

Hkrati z vsemi spremembami je agencija dobila priložnost za nov razvoj, nove dimenzije in nove zgodbe. Mariborska razvojna agencija, katere direktor je Uroš Rozman, se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja ob podpori vseh šestih občin …

Piše: Nives Roter, RRA Podravje - Maribor, odnosi z javnostmi

Hkrati z vsemi spremembami je agencija dobila priložnost za nov razvoj, nove dimenzije in nove zgodbe.

Mariborska razvojna agencija, katere direktor je Uroš Rozman, se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja ob podpori vseh šestih občin ustanoviteljic v mesecu januarju preoblikovala in preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, krajše RRA Podravje – Maribor.

S podporo občin ustanoviteljic, in sicer Mestne občine Maribor, Občine Rače – Fram, Občine Starše, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica ter Občine Miklavž na Dravskem polju, so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor omenjene občine po dolgih 22 letih uredile ustanoviteljske deleže v razvojni agenciji za Podravje. Razvojna agencija je z novim Odlokom sprejela številne spremembe in novosti.

Svet zavoda bo sedaj sestavljalo le šest članov, in sicer: trije predstavniki Mestne občine Maribor kot večinske ustanoviteljice, en predstavnik ostalih petih občin ustanoviteljic, en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in en predstavnik delavcev zavoda. Nova sestava Sveta zavoda RRA Podravje – Maribor bo imenovana do sredine aprila.

Kljub preoblikovanju agencija še vedno ohranja status regionalne razvojne agencije za Podravje in status javnega zavoda. Podobno kot tudi v preteklosti se bo agencija v večjem deležu financirala iz evropskih sredstev. V skladu z novim odlokom je omogočeno tudi projektno financiranje s strani občin ustanoviteljic, kar je povezano z odobritvijo letnega programa dela agencije.

Agencija je reorganizirala in razširila svoje delovanje na področje turizma, s priključitvijo Štajerskega tehnološkega parka pa tudi na področje raziskav, razvoja in inovacij.

Spremenjena je tudi nova celostna grafična podoba, ki izhaja iz kroga, ki simbolizira celoto, kroženje, sodelovanje, povezovanje, širjenje znanj, ciljev, gospodarstvo, delovanje in razvoj v regiji. Prav tako nova podoba vsebuje in združuje elemente regije: reko Dravo, Dravsko-Ptujsko polje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice in Haloze, saj RRA Podravje – Maribor deluje in nudi podporo v vseh občinah na področju celotne Podravske regije. Ob spremembi celostne grafične podobe je agencija vzpostavila še novo sodobnejšo spletno stran www.rra-podravje.si.

Letos bo agencija prednostno pripravljala Regionalni razvojni program za obdobje 2021–2027, kar bo zagotavljalo nemoteno črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. V Sektorju za podjetništvo bo posebna pozornost namenjena projektu privabljanja investitorjev, kjer potekajo dejavni pogovori z občinami. Agencija bo svetovala in nudila podporo podjetjem pri prihodnjih investicijah, iskanju strateških partnerjev oziroma investitorjev za okrepitev na trgu, ob vstopu na nova tržišča ter pri iskanju novih poslovnih prostorov, zemljišč, prenosu lastništva podjetij ali morebitnih dezinvesticijah.

 Vzpostavitev regijskega inkubatorja bo ena izmed prednostnih nalog

Ena izmed pomembnejših prednostnih nalog RRA Podravje – Maribor na področju podjetništva v letu 2021 je vzpostavitev t. i. Mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje kot pomembnega člena podpore podjetništvu v občinah, ki nadgrajuje obstoječe projekte podpore podjetništvu (SPOT, PONI, SIO, EEN …).

Vzpostavitev regijskega inkubatorja predstavlja nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo na regionalni ravni, ob tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ter pospešuje ustanavljanje novih podjetij in nudi konkretno pomoč pri delovanju, rasti in razvoju ustanovljenih podjetij. Mrežni podjetniški inkubator bo strateškega pomena v celotni regiji, z več mikro lokacijami širom celotne Podravske regije. Slednje bo moč doseči v dogovoru z zainteresiranimi občinami, ki imajo neizkoriščeno infrastrukturo, kjer bi se lahko izvajala celovita podjetniška podpora. Mrežni podjetniški inkubator Podravje bo deloval kot generator poslovne podpore za nastanek in razvoj novih podjetij v regiji. Podjetjem oz. inkubirancem bo nudil: ugoden najem prostorov na lokacijah posameznih občin v Podravju, urejeno poslovno okolje, subvencionirane podjetniške delavnice in izobraževanja, svetovanja in mentorstvo s področja podjetništva, analizo in vrednotenje poslovne ideje, sodelovanje z drugimi podjetniki, start-upi in mentorji, pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, sodelavcev in promociji podjetja. Vzpostavitev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje bo prinesla številne ugodnosti in pozitivne učinke na področju spodbujanja in razvoja podjetništva tudi za vključene lokalne skupnosti.

Storitve informiranja in svetovanja za podjetja v vseh fazah

Pomembno je poudariti, da je RRA Podravje – Maribor tudi vodja konzorcija slovenske poslovne točke SPOT svetovanje Podravje. V okviru SPOT svetovanje Podravje so potencialnim podjetnikom ter malim in srednje velikim podjetjem Maribora in celotne Podravske regije tako na voljo storitve informiranja in svetovanja v vseh fazah. Podjetniki lahko pomoč in podporo pridobijo pred in ob registraciji ter ob zaposlovanju, trženju, internacionalizaciji, pridobivanju finančnih spodbud itd. Za podjetja in potencialne podjetnike se v okviru slovenske poslovne točke SPOT svetovanje Podravje izvajajo delavnice in usposabljanja s področja aktualnih podjetniških vsebin ter organizirajo ogledi dobrih praks in omogočajo izmenjave izkušenj ter nove poslovne priložnosti tako znotraj Slovenije kot čezmejno.

Vzpostavitev raziskovalne skupine in poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom

V okviru Sektorja za raziskave, razvoj in inovacije bo agencija sledila prizadevanjem za vzpostavitev raziskovalne skupine in poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom, Javim holdingom Maribor, Univerzo v Mariboru ter drugimi regijskimi institucijami na področju krožnega gospodarstva, pametnih mest in industrije 4.0.

Z novoustanovljenim sektorjem za turizem bo RRA Podravje – Maribor stremela k povezovanju turizma in turističnih produktov na območju reke Drave, Pohorja in Podravja.

RRA Podravje – Maribor kot osrednja razvojna agencija v Podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami predstavlja najpomembnejši člen za razvoj vseh 41 občin v regiji, saj nudi podporo občinam na področju regionalnega razvoja, mednarodnega sodelovanja, podjetništva, raziskav, razvoja, inovacij in turizma.

Agencija stremi k povezovanju in sodelovanju v regiji med občinami in drugimi institucijami na področju regionalnega razvoja, podjetništva, privabljanja investitorjev in razvoja turizma. Dober primer povezovanja sta Partnerstvo za Pohorje in Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, kjer se je povezalo več regij in veliko število občin ter drugih partnerjev. Če se bodo takšni primeri dobrega medregijskega povezovanja uspeli prenesti tudi v Podravje, bo Podravska regija lahko postala konkurenčnejša, usmerjena k razvoju za preboj med najbolj razvite regije.