5. oktobra, 2020

Povezovalna cesta S-J-3 in zbirna cesta K5–K8

Te dni z javnim naročilom izbrano podjetje Indrast končuje težko pričakovano gradnjo cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Cone Tezno. S to cesto so podjetja, ki delujejo ob njej, dobila dostop do glavne prometne žile v Coni. Zgrajenih je 180 …

Piše: M.V.

Te dni z javnim naročilom izbrano podjetje Indrast končuje težko pričakovano gradnjo cestnega odseka S-J-3 – sever na zahodnem robu Cone Tezno. S to cesto so podjetja, ki delujejo ob njej, dobila dostop do glavne prometne žile v Coni. Zgrajenih je 180 metrov ceste z vso pripadajočo komunalno-energetsko infrastrukturo, parkirnimi prostori, površinami za pešce in kolesarje ter priključki do zasebnih zemljišč podjetij, ki stojijo ob tej cesti. Investitor 400 tisoč evrov vrednega projekta (z DDV) je Mestna občina Maribor. Za projekt bo iz kohezijskih razvojnih sredstev v okviru instrumenta Dogovor za razvoj regij pridobila sofinanciranje v predvideni višini 327.869 evrov. Iz tega instrumenta se v okviru prednostne naložbe 3.1 sofinancirajo naložbe v t. i. ekonomsko-poslovno infrastrukturo v ekonomsko-poslovnih conah. V okviru kohezijskih sredstev 75 % za financiranje upravičenih stroškov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 25 % pa proračun države. T. i. neupravičeni stroški, v tem primeru DDV, se krijejo iz proračuna Mestne občine Maribor.

Druga naložba v Coni Tezno, za katero Mestna občina Maribor pričakuje sofinanciranje iz istega vira, je zbirna cesta K5–K8. V septembru je bila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddana vloga za pridobitev sofinanciranja naložbe.

Načrtovana naložba zajema gradnjo I. etape zbirne ceste K5–K8 dolžine 240 m z vso komunalno-energetsko infrastrukturo in površinami za pešce ter usposobitev zemljišč vzdolž ceste za prodajo zainteresiranim malim in srednjim podjetjem (MSP) za gradnjo poslovnih, proizvodnih ali skladiščnih objektov. Mestna občina Maribor ima na tem delu Cone Tezno v lasti več kot 4,6 ha gradbenih zemljišč, ki pa niso dostopna, ker na območju ni nobene ceste, in ker ni komunalno-energetske infrastrukture, tudi niso primerna za prodajo in gradnjo. Poleg tega je skoraj na celotnem obravnavanem območju nakopičenih več deset tisoč ton različnega odpadnega materiala.

Mestna občina Maribor bo z načrtovano naložbo zagotovila osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih zemljišč in s tem pridobila nove uporabne površine za poslovne dejavnosti, ki jih bo po tržnih cenah prodala zainteresiranim MSP. S tem bo prispevala k razvoju gospodarstva v mestu in regiji ter k boljši izkoriščenosti namenskega prostora za industrijo v Coni Tezno in mestu. Hkrati bo omogočila tudi širitev Cone Tezno na doslej prazno, neizkoriščeno območje južno od osrednje prometne povezave v Coni, Perhavčeve ulice.

Po načrtih se bo naložba izvajala v letih 2020 in 2021. Ocenjena vrednost projekta z DDV pa je slabih 1.6 milijona evrov.