5. oktobra, 2020

Opravljanje vozniškega izpita

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev. Postopki priglasitve, prijave, odjave, predprijave in določitve novega termina se tako za teoretični kot praktični del vozniškega izpita opravijo pri kateri koli upravni enoti za katero koli lokacijo opravljanja izpita.

Piše: Maja Vintar

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, razen vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije G, ki je sestavljen samo iz teoretičnega dela. Teoretični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki so v šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja in z veljavnim zdravniškim spričevalom dokažejo, da so telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se priglašajo na vozniški izpit. Praktični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki so uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita in so v šoli vožnje zaključili praktični del usposabljanja. Izpit iz prve pomoči, ki je del izpita za voznike kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE ter je pogoj za prijavo k teoretičnemu delu izpita, opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil. Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1 smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta ali vozniško dovoljenje kategorije C1 ali C oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C1 ali C. Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C ali D1. Kandidati za voznike skupine vozil kategorije BE, C1E, CE, D1E ali DE smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

V primeru, da kandidat opravlja teoretični del izpita s pomočjo tolmača za tuji jezik, mora biti le-ta sodni tolmač in si ga zagotovi kandidat sam.

Če oseba uveljavlja pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, se glede rabe jezika uporabljajo predpisi slovenskega znakovnega jezika.

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o voznikih in predpisov, izdanih na njegovi osnovi, ki se nanašajo na vozniške izpite, opravlja Ministrstvo za infrastrukturo RS, javna agencija pa izvaja strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu.

STATISTIKA USPEŠNOSTI KANDIDATOV NA VOZNIŠKEM IZPITU v letu 2019 za območje 5 (Maribor, Ptuj, Murska Sobota)

Vir: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa