5. oktobra, 2020

Mestna občina kmalu v gradnjo 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja

Mariborska občina je v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Mestna občina Maribor« to poletje pridobila gradbena dovoljenja za gradnjo skupno več kot 24 kilometrov kanalizacije na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja ter Malečnika in Trčove ter Kamniške grabe.

Piše: MOM

Na teh območjih je na ustrezno odvajanje komunalne in meteorne vode zdaj priključenih 95,7 odstotka in na ustrezno čiščenje odpadnih vod 95,2 odstotka prebivalstva. Po izvedeni investiciji bomo oboje zagotovili za 98 odstotkov prebivalstva v teh delih občine.

Z novo komunalno infrastrukturo bomo na javno infrastrukturo odvajanja odpadnih voda na novo priključili 3.508 hišnih priključkov. Ponekod se bodo šele prvič priključili na javno kanalizacijsko omrežje, drugje pa bomo zgradili dodatne kanalizacijske vode:

  • na območju Kamniške grabe bomo kanalizacijo gradili na novo (v dolžini 1.229 metrov),
  • v Limbušu in Laznici bomo nadgradili komunalno kanalizacijo (zgradili bomo ločen komunalni kanal v skupni dolžini 6.563 metrov),
  • v Pekrah in Hrastju bomo zgradili novo kanalizacijo z razbremenilnikom (6.887 metrov omrežja),
  • gospodinjstva na območju Malečnika in Trčove (v Metavi, Celestrini in Orešju) pa bodo dobila v celoti novo komunalno kanalizacijo v skupni dolžini 9.658 metrov.

Osnovni dolgoročni cilj te investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih ter v skladu s stanjem tehnike in stroke na naštetih območjih. Razlog za investicijo je torej reševanje potreb prebivalcev v naseljih in hkrati izboljšanje stanja okolja. S predvidenimi ukrepi bo Mestna občina Maribor zagotovila odvod odpadnih komunalnih vod na obstoječi kanalizacijski sistem in njihovo čiščenje v Centralni čistilni napravi v Dogošah.

Investicija je ocenjena na okrog 11 milijonov evrov. Zaprosili smo za sofinanciranje iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike sredstev 2014–2020 in v kratkem pričakujemo odločitev o tem. Sofinanciranje nam bo vsekakor pomembno olajšalo izvedbo tega obsežnega in finančno zahtevnega projekta, za katerega ocenjujemo, da bi ga zaključili do konca leta 2022.