9. julija, 2020

O certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj sta izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloven …

Piše:

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj sta izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. V februarju so se v postopek certificiranja vključila prva podjetja, ki skupaj zaposlujejo več kot 1.800 zaposlenih. V marcu je tako potekalo vpeljevanje certifikata pri prvih desetih prijaviteljih, ki bodo pristopni certifikat lahko pridobili že pred poletjem.

 

Certifikat prek nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in na področju vsebin, kot sta etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje raven pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. Tako se med drugim povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovnega aktivnega prebivalstva.

Dolgoročni vplivi certifikata se kažejo v obliki večjega ugleda, večje sprejetosti v skupnosti, boljšega upravljanja s tveganji in večje konkurenčne prednosti.

 

Pozitivni učinki vpeljave certifikata:

 • pridobivanje najboljših kadrov,
 • zadrževanje najboljših kadrov,
 • gradnja blagovne znamke delodajalca,
 • povečan ugled v splošni in poslovni javnosti,
 • večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih,
 • večja produktivnost zaposlenih,
 • povečana motivacija za delo,
 • opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,
 • dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja,
 • izboljšana organizacijska klima oziroma delovno okolje,
 • zmanjšanje fluktuacije,
 • zmanjšanje bolniških odsotnosti,
 • identifikacija in odprava tveganj,
 • večja konkurenčnost pri javnih naročilih.

 

Postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja in svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata:

Področje 1 – Izvajanje dejavnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu.

Področje 2 – Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika.

Področje 3 – Izvajanje dejavnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem posebnosti in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika.

Področje 4 – Izvajanje dejavnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu ter spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

 

Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je namenjena vsem podjetjem in organizacijam, ki so registrirane in s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo več kot pet zaposlenih, ne glede na panogo poslovanja.

 

Certifikat ima dve stopnji: Pristopni in Napredni certifikat. Napredni se nadalje deli še na tri stopnje. Cena Pristopnega certifikata je od 4.600 do 7.800 €. V času trajanja projekta pa je omogočeno sofinanciranje pridobitve Pristopnega certifikata za prvih 200 organizacij.

 

Piše: Maja Vintar