23. decembra, 2019

INNOVUM JE EDINSTVENA PRILOŽNOST ZA RAZVOJNI PREBOJ VZHODNE REGIJE

V času vse večje globalne konkurenčnosti in tehnološkega napredka slovensko inovacijsko okolje vse bolj zaostaja za evropskim povprečjem. Zlasti v Vzhodni Sloveniji so inovacijski potenciali razdrobljeni, viri financiranja omejeni in podporno okolje za …

Piše: dr. Anton Habjanič

V času vse večje globalne konkurenčnosti in tehnološkega napredka slovensko inovacijsko okolje vse bolj zaostaja za evropskim povprečjem. Zlasti v Vzhodni Sloveniji so inovacijski potenciali razdrobljeni, viri financiranja omejeni in podporno okolje za inovacije neorganizirano. K slabši inovacijski sposobnosti našega gospodarstva prispeva tudi močno centralizirana država. Celovito rešitev za izboljšanje obstoječega stanja Univerza v Mariboru ponuja s platformo INNOVUM.

Po raziskavi European Innovation Scoreboard iz leta 2019 se je slovenski inovacijski indeks v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 10,6 % in Slovenija je tako iz druge najmočnejše skupine močnih inovatorjev (kamor spadajo npr. tudi Nemčija, Avstrija in Francija) zdrsnila v skupino zmernih inovatorjev, kjer nam družbo delajo Madžarska, Hrvaška, Ciper itd. Razlike v stopnji razvitosti med Vzhodno (VKR) in Zahodno kohezijsko regijo (ZKR) so se v Sloveniji v zadnjih letih močno povečale. Indeks razvojne ogroženosti praktično v vseh razvojnih regijah VKR presega 120, v Pomurski regiji celo 160, medtem ko je npr. v Osrednjeslovenski le 35,5. Zdi se, da država ta dejstva kar nekako ignorira, saj so javna sredstva, ki jih namenja za raziskave in razvoj, kot osrednje gonilo regijskega razvoja, v VKR precej nižja kot v ZKR.

Univerza v Mariboru se bolj kot kadar koli zaveda tega problema in svoje proaktivne vloge pri razvoju regije. Osrednji projekt sedanjega rektorja je tako vzpostavitev Tehnološkega inovacijskega centra – INNOVUM, katerega poglavitni cilj sta zagotovitev sodobne raziskovalne infrastrukture in vzpostavitev organiziranega podpornega okolja, v katerem bodo različni podporni mehanizmi VKR (od podjetniških inkubatorjev, pisarn za prenos tehnologij, razvojnih agencij, gospodarskih zbornic, tehnoloških parkov do obrtno-podjetniških con itd.) ponujali medsebojno usklajene storitve oz. različne oblike podpore za gospodarstvo po načelu »vse na enem mestu«, da bodo podjetja točno vedela, kakšne oblike pomoči v regiji obstajajo in na koga se lahko obrnejo v različnih fazah svojega razvoja. Za Cono Tezno je to priložnost, da z dostopom do sodobne raziskovalne infrastrukture, raziskovalnih zmogljivosti, programov in storitev, ki jih bo ponujal INNOVUM, postane tehnološko visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje, kjer se lahko vzpostavi tudi znanstveni tehnološki park.

Nujno je torej, da med vsemi deležniki inovacijskega ekosistema, ki ga sestavljajo gospodarstvo, vlada, institucije znanja, podporne organizacije in civilna družba, prevlada zavedanje o pomembnosti tega projekta za razvoj VKR in da pristojna ministrstva prepoznajo dodano vrednost organiziranega in pod skupnim krovnim konceptom ter enotnimi standardi koordiniranega inovacijskega podpornega okolja, ki bo nastalo pod okriljem INNOVUM, in ga ustrezno finančno podprejo. Država je namreč močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen.

 

Piše: dr. Anton Habjanič

direktor TehnoCentra UM d. o. o.