5. novembra, 2019

Spremembe odloka o NUSZ

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor v letu 2019 Mestna občina Maribor je v lanskem letu sprejela novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je začel veljati dne 1. 1. 2019. V odloku je kar nekaj sp …

Piše: MOM

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor v letu 2019

Mestna občina Maribor je v lanskem letu sprejela novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je začel veljati dne 1. 1. 2019. V odloku je kar nekaj sprememb, ki vplivajo na višino odmere NUSZ. Nekateri gospodarski subjekti bodo v prihodnje plačevali precej nižje nadomestilo, pod pogojem, da imajo v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) ustrezno opredeljene dejanske rabe stavb in delov stavb.

Največjih sprememb bodo deležni uporabniki industrijskih con, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnostmi in skladiščenjem ter imajo v skladu s svojo dejavnostjo tudi razvrščene stavbe in dele stavb. Tako bo na primer uporabnik industrijske hale, ki ima v GURS-u pod dejansko rabo dela stavbe zabeleženo, da gre za industrijski del stavbe oziroma del stavbe za industrijsko rabo, v letu 2019 prejel precej nižjo odmero NUSZ kot v preteklem letu oziroma, kot bo v letu 2019 odmerjeno uporabniku hale, ki je v GURS-u napačno zabeležena kot poslovni prostor. V slednjem primeru lastniki takšnih objektov še niso uskladili dejanske rabe dela stavbe z GURS-om, čeprav bi to že morali imeti urejeno v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin in Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe.

Za pregled pravilnosti takšnih podatkov in informacij o višini odmere v letu 2019 je v Mestni občini Maribor pristojno Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), ki ima sedež na Grajski ulici 7 v Mariboru. To bo konec februarja ali na začetku marca lastnikom poslovnih nepremičnin tudi poslalo obvestila o poslovnih nepremičninah, ki so v njihovi lasti. Na podlagi teh obvestil bodo lastniki imeli mesec dni časa, da v evidencah JPGSZ uredijo podatke o tem, kdo je dejanski uporabnik posamezne nepremičnine in o ustrezni komunalni opremljenosti, medtem ko bodo podatke o površinah in dejanski rabi dela stavbe najprej morali urejati pri GURS-u, šele nato jih bo lahko JPGSZ upošteval pri pripravi podatkov za izdajo odločb v letu 2019.

Uporabnikom Poslovno proizvodne cone Tezno priporočamo, da pri JPGSZ-ju in GURS-u čim prej preverijo ustreznost podatkov o nepremičninah, ki so v njihovi lasti ali uporabi. Le uporabniki, ki bodo imeli podatke urejene v skladu z dejanskim stanjem, lahko letos pričakujejo nižjo odmero. Na JPGSZ je skladno z novim odlokom treba sporočiti tudi podatke o vseh zunanjih površinah (parkiriščih, nepokritih skladiščih in podobno), ki se uporabljajo za poslovno dejavnost, saj so tudi takšna zemljišča predmet odmere NUSZ.