5. novembra, 2019

Mestna občina Maribor s potrjenim dvoletnim proračunom

Mariborski svetniki so na 4. redni seji opravili drugo branje proračuna občine in brez glasu proti, uprava je namreč upoštevala kar nekaj dopolnil opozicije, potrdili 139- in 136-milijonska proračuna za leti 2019 in 2020, ki omogočata začetek začrtanih …

Piše: M.V.

Mariborski svetniki so na 4. redni seji opravili drugo branje proračuna občine in brez glasu proti, uprava je namreč upoštevala kar nekaj dopolnil opozicije, potrdili 139- in 136-milijonska proračuna za leti 2019 in 2020, ki omogočata začetek začrtanih projektov in nemoteno poslovanje občine.

Iz Občine so sporočili, da gre za enega izmed najbolj razvojno naravnanih proračunov v zadnjih 10 letih. S predvidenim zadolževanjem v višini 5,3 milijona evrov bo Mestna občina Maribor v povezavi s črpanjem evropskih sredstev za projekte pridobila 24 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Župan Aleksander Saša Arsenovič je večkrat poudaril, da je potrjen »smel, moder in razvojni proračun, kot ga Mestna občina Maribor še ni imela«.

Za letošnje leto so načrtovani prejemki in izdatki v višini 139.317.176 evrov. Načrtovani prihodki so višji, med drugim zaradi pričakovanih višjih prilivov iz naslova povišanja turistične takse, prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in povečanja prejetih sredstev iz državnega proračuna, natančneje Ministrstva za infrastrukturo, za izvedbo projekta Koroške ceste z Glavnim trgom.

V predlogu za 2. obravnavo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 so načrtovani prejemki v višini 136,1 milijona evrov in izdatki v višini 136,1 milijona evrov. Načrtovana sredstva so, v primerjavi s prvo obravnavo, nižja za 533.457 evrov, prihodki pa, v primerjavi s prvo obravnavo, višji za pet milijonov evrov, med drugim zaradi pričakovane prodaje zemljišč za trgovskim objektom Bauhaus v Razvanju. Hkrati so iz proračuna črtali prodajo družbe Farmadent, še vedno pa vsebuje sredstva za Ljudski vrt in zdravstveno postajo Tezno.

Prejemki 2019

  • prihodki v višini 119.822.140 EUR,
  • prodaja kapitalskih deležev v višini 1.571.970 EUR in
  • zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 10.550.000 EUR,
  • zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih v višini 434.891 EUR in
  • ostanek sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 (ostanek namenskih prihodkov iz leta 2018, ki se prenesejo v leto 2019) v višini 6.841.267 EUR (glede na 1. obravnavo se znižuje za 454.241 EUR)

 Izdatki 2019

  • odhodki v višini 134.242.969 EUR,
  • povečanje namenskega premoženja (ustanovitev Mariborskega holdinga) v višini 100.000 EUR in
  • odplačila domačega dolga v višini 4.974.207 EUR.