5. novembra, 2019

Gospodarska vizija občine KUNGOTA

Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine? Pretežni del gospodarstva občine predstavljajo kmetijstvo (predvsem vinogradništvo, sadjarstvo in v manjši meri živinoreja), turizem in trgovina, v zadnjem času pa je nastalo …

Piše: Meta Bobnar
  1. Katera so podjetja oz. dejavnost, na katerih sloni gospodarstvo vaše občine?

Pretežni del gospodarstva občine predstavljajo kmetijstvo (predvsem vinogradništvo, sadjarstvo in v manjši meri živinoreja), turizem in trgovina, v zadnjem času pa je nastalo nekaj novih podjetij in manjših družb z omejeno odgovornostjo. Želimo si postati tudi podjetnikom prijazna občina. Nova podjetja in nove investicije so v občini vedno dobrodošli. Zavedati se je treba, da brez podjetnikov in malega gospodarstva ne gre in na to se je v preteklih letih prepogosto pozabljalo. Želimo pa si, da bi postali prepoznavni predvsem na področju turizma. Te potenciale zagotovo imamo.

  1. Na katerih področjih vidite realne možnosti gospodarskega povezovanja vseh občin naše regije? Kaj s tega področja, ki ga omenjate, lahko konkretno prispeva gospodarstvo vaše občine?

Kot že rečeno, v svoji občini vidimo največje možnosti v razvoju turizma, v oblikovanju produktov in sodelovanju s sosednjimi občinami. Želimo si torej intenzivnega povezovanja med sosednjimi občinami v regiji na način, da se skupaj promoviramo, sodelujemo na evropskih razpisih in se dogovarjamo o prednostih financiranja iz državnega proračuna.

  1. Katere večje investicije v gospodarskih družbah ali v tisto občinsko infrastrukturo, ki omogoča neposredni gospodarski razvoj, bodo pri vas realizirane letos? Kaj še načrtujete?

Najpomembnejša investicija v občinsko infrastrukturo v letošnjem in naslednjih letih je prav gotovo obnova lokalne ceste Bubno–Svečina–Ciringa. To je pomembna povezava do naših turističnih kmetij, tako s strani Maribora kot s sosednjo Avstrijo – Južnoštajerska vinska cesta. Prav tako se z državo dogovarjamo, da bomo v naslednjih štirih letih obnovili cesto Počehova–Jurij in Zg. Kungota–Plač. Prav tako imamo na območju svoje občine zemljišča, na katerih je predvidena ureditev poslovne cone. S prodajo zemljišča v lasti Občine Kungota v industrijski coni Kozjak (v neposredni bližini podjetja AJM) v letošnjem letu pa pričakujemo kupca in investitorja, ki bo predstavljal dodano vrednost v poslovnem okolju naše občine.

  1. Že imate morda izkušnje oziroma, ali katero izmed vaših podjetij sodeluje s kakšnim podjetjem iz Cone Tezno?

Ni mi poznano, da bi katero izmed naših podjetij sodelovalo s kakšnim podjetjem iz Cone Tezno. Verjamem pa, da bo s kakšnim podjetjem več v naši občini v prihodnje možno tudi sodelovanje s katerim od teh podjetij.