29. septembra, 2019

ŠTETJE PROMETA V POSLOVNO-PROIZVODNI CONI TEZNO

Projektni tim Prometne šole Maribor, Višje prometne šole, je na povabilo Poslovno-proizvodne cone Tezno (v nadaljnjem besedilu: PPC Tezno) v letu 2019 ponovno opravil raziskavo prometa na tem območju.

Piše:

Projektni tim Prometne šole Maribor, Višje prometne šole, je na povabilo Poslovno-proizvodne cone Tezno (v nadaljnjem besedilu: PPC Tezno) v letu 2019 ponovno opravil raziskavo prometa na tem območju.
Osnova za elaborat so analize prometnih tokov na podlagi štetja prometa, ki so ga pod vodstvom članov tima izvajali študentje Višje prometne šole Maribor v dveh zaporednih terminih (16. in 17. aprila 2019) v jutranjem času med 5.30 in 8. uro ter popoldne med 13.30 in 16. uro.

Pri raziskavi prometne obremenitve PPC Tezno smo želeli pridobiti ustrezne in pravilne vhodne podatke o količini prometa v pomembnejših križiščih po smereh in po strukturi vozil (osebni avto in kombiji, tovorno vozilo od 3,5 t do 7,5 t NDM, tovorno vozilo nad 7,5 t NDM, avtobus).
Lokacije izvedenih meritev prometa (2,5-urno štetje prometa dopoldne in popoldne po smereh in strukturi v križišču) so razvidne iz spodnje slike. Vreme je bilo pri obeh štetjih primerno (pretežno jasno).

Ugotovitve analize
Na podlagi analize pridobljenih podatkov, obdelanih z različno programsko opremo, v elaboratu prometne ureditve za celotno območje Cone Tezno ugotavljamo, da v primerjavi z raziskavo v letu 2016 število vstopnih vozil v Cono Tezno za gospodarske dejavnosti na tem območju narašča. Predvsem se povečuje tranzitni promet skozi to cono.

Ugotovitve kažejo, da je prometni tok najobsežnejši med 15. in 16. uro popoldne z zahoda proti Ptujski cesti (1305 vozil); z vzhoda prihaja 789 vozil, s severa 118 in z juga (PLC Tezno) 432 vozil.
Maksimalna urna obremenitev križišča 8 (vhod B v PPC Tezno ‒ Zagrebška cesta, Ptujska cesta), kjer smo prometni tok spremljali med 5.30 in 8. uro zjutraj, je največja med 6.30 in 7.30.

Pri analizi prometnih tokov skozi Perhavčevo ulico z vzhoda (Ptujska cesta) smo ugotovili, da je ta cesta med 5.30 in 8. uro izrazito napajalna za podjetja v Coni Tezno, saj se je kar okoli 65 odstotkov vozil porazgubilo na tem območju.

Primerjava prometnih obremenitev med letoma 2016 in 2019
V primerjavi podatkov štetja prometa iz leta 2016 in letošnjim štetjem ugotavljamo za kar 24-odstotno povečanje števila vozil pri vstopu v Cono Tezno na zahodni strani. Na drugi strani pa je na križišču številka 7 (izstop iz Cone Tezno proti Ptujski cesti) za 19 % manj vozil. Sklepamo lahko, da je občutno več vozil namenjenih v Cono Tezno.

Enako primerjavo podatkov štetja prometa, predstavljeno na grafikonu 2, lahko vidimo na grafikonu 3, kjer so predstavljeni podatki za popoldansko konico.

Iz grafikona je razvidno veliko povečanje števila vozil na zahodnem vstopu, kar lahko delno pripisujemo tudi tranzitnemu prometu, ki uporablja to smer za hitrejšo povezavo iz smeri Bauhaus oz. E. Leclerc v Mestno četrt Tezno.

SKLEP
Prometne obremenitve v PPC Tezno so osnovno izhodišče za nadaljnje postopke projektiranja prometne infrastrukture, predvsem dimenzioniranje voziščne konstrukcije, prometne signalizacije in določitve optimalne geometrije/prometnega režima križišč.
Na podlagi opravljene analize ugotavljamo, da se je na celotnem območju cone povečalo število vozil za 12 % v primerjavi z letom 2016, kar je povprečno 4-odstotna rast na leto. To je zagotovo povezano tudi z gospodarsko rastjo in dejavnostmi v coni, mestu in regiji.